INFORMACJE TECHNICZNE

1

ZAPOTRZEBOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ

1.1. Określone zapotrzebowanie kostki brukowej na 1 m2 układanej powierzchni uwzględnia zwykle spoiny pomiędzy poszczególnymi elementami.
1.2. Podane wymiary elementów są wymiarami nominalnymi.
1.3. Ze względu na technologię produkcji kostki brukowej, rzeczywiste wymiary kostki brukowej zwykle różnią się od nominalnych, jednak w zakresie dopuszczonym przez normę PN-EN 1338. Dlatego konieczne jest, w celu ustalenia dokładnego zapotrzebowania, ułożenie kilku jej rzędów.

2

SPOINY NAWIERZCHNI WYKONANEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ

2.1. Kostka brukowa zwykle produkowana jest z odstępnikami pionowymi zapewniającymi minimalną odległość (spoiny) pomiędzy poszczególnymi kamieniami ułożonej nawierzchni.
2.2. Ze względu na dopuszczalne odchyłki wymiarowe kostki brukowej, należy dokonać korekty położenia niektórych fragmentów nawierzchni kostki brukowej.

3

USZKODZENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH

3.1. Kostka brukowa, płyty, płyty ażurowe, elementy odwadniające, krawężniki ułożone ze zbyt małą fugą lub na podbudowie o niedostatecznej nośności narażone są na uszkodzenia krawędzi już w trakcie zagęszczania. Uszkodzeniom tym nie zapobiegnie użycie nawet najwyższej klasy betonu do produkcji elementów.
3.2. Szczególnie narażone na tego rodzaju uszkodzenia są elementy bez pionowych odstępników np. MEBA, elementy odwadniające.
3.3. W celu uniknięcia powyższych uszkodzeń należy wykonywać podbudowę zgodnie z projektem technicznym i zachowywać zalecane szerokości spoin.
3.4. Uszkodzenia wyrobów powstałe na skutek powyższych błędów wykonawczych nie mogą być podstawą reklamacji jakości dostarczonych wyrobów.

4

TEKSTURA

4.1. Tekstura powierzchni licowych zależy przede wszystkim od uziarnienia kruszywa zastosowanego do wierzchniej warstwy elementów. Poszczególne partie produktów, szczególnie produkowane w dłuższym okresie, mogą wykazywać nieznaczne zmiany tekstury.
4.2. Kostka brukowa młoteczkowana zwykle posiada różnorodną strukturę tekstury będącą wynikiem procesu młoteczkowania, co zatem nie jest wadą wyrobu.

5

WYKWITY WAPIENNE

5.1. Na powierzchni kostki brukowej mogą sporadycznie występować naloty zwane wykwitami wapiennymi.
5.2. Wykwity wapienne są produktami hydratacji cementu i przy określonych warunkach atmosferycznych mogą ujawniać się w postaci białych nalotów na powierzchni elementów.
5.3. Wykwity wapienne nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobów. Ustępują przez spłukiwanie wodą deszczową oraz w czasie normalnego użytkowania kostki brukowej najdalej w okresie do dwóch lat od daty wbudowania.
5.4. Wykwity wapienne nie stanowią podstawy reklamacji jakości kostki brukowej.

6

ODCHYLENIA ODCIENI KOLORÓW

6.1. Wyroby tego samego koloru (również szare) mogą posiadać niekontrastowe odchylenia koloru spowodowane przez różny wiek wyrobów, niejednorodność składników betonu, bądź uwarunkowania technologiczne.
6.2. Różnice te nie mają żadnego znaczenia dla wartości użytkowej wyrobów, ponieważ zwykle znikają w czasie użytkowania wyrobów.
6.3. W celu zminimalizowania efektu odcieni, zaleca się układanie nawierzchni jednocześnie z kilku pakietów.