INFORMACJE TECHNICZNE

1

ZAMÓWIENIE

1.1. Zamówienie może zostać złożone na piśmie, faxem, pocztą elektroniczną.
1.2. Zamówienie winno zawierać:
• nazwę firmy zamawiającego, a w przypadku, gdy zamawia
jący nie ma osobowości
prawnej – jego nazwisko i nazwę przed
siębiorstwa,
• adres zamawiającego i numer jego rachunku bankowego,
• rodzaj, ilość i przybliżony termin odbioru wyrobów,
• sposób odbioru,
• miejsce dostawy,
• imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru wyrobów.
1.3. Do zamówienia należy dołączyć oświadczenie podatnika VAT, zawierające zgodę
zamawiającego na wystawienie faktury bez jego podpisu.
1.4. W przypadku zamówienia wraz z dostawą wyrobów zamówienie powinno zawierać
zapewnienie możliwości przejazdu samochodów ciężarowych na miejsce rozładunku.
1.5. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej. Błędy
zamówienia obciążają kupującego.
1.6. Termin dostawy wskazany w zamówieniu jest terminem przybliżonym,  a jego
przekroczenie nie uprawnia kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

2

SPRZEDAŻ

2.1. Umowa sprzedaży zostaje dokonana w dniu odbioru wyrobów przez zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela albo w dniu przekazania przez przewoźnika wyrobów zamawiającemu.
2.2. Dowodem umowy sprzedaży jest faktura z dokumentem WZ.
2.3. Ceny wyrobów oferowanych przez sprzedawcę są cenami umownymi, przy czym obowiązująca jest cena z dnia odbioru towaru.
2.4. Zapłata za wydane wyroby nastąpi bez potrąceń w terminie określonym na fakturze.
2.5. Miejscem zapłaty ceny jest siedziba sprzedawcy. Numer ra chunku bankowego wskazany jest na fakturze.
2.6. Początkiem biegu terminu zapłaty ceny jest dzień wystawienia faktury.
2.7. Zapłatę uważa się za zrealizowaną w dniu wpływu środków finansowych na rachunek bankowy sprzedawcy.
2.8. Sprzedane wyroby pozostają własnością sprzedawcy do całkowitej zapłaty przez kupującego zafakturowanej należności, bądź innych wymaganych należności sprzedawcy wynikających z wcześniej realizowanych zakupów wykazanych na rachunku bieżącym kupującego prowadzonym przez sprzedawcę.
2.9. W przypadku nieterminowej zapłaty sprzedający może naliczyć odsetki ustawowe i wezwać do ich zapłaty.
2.10. Sprzedający zapewnia kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży wyrobów i ich zgodności z obowiązującymi dokumentami odniesienia.

3

ZAPOTRZEBOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ

3.1. Określone zapotrzebowanie kostki brukowej na 1 m 2 układanej powierzchni uwzględnia zwykle spoiny pomiędzy poszczególnymi elementami.
3.2. Podane wymiary elementów są wymiarami nominalnymi.
3.3. Ze względu na technologię produkcji kostki brukowej, rzeczywiste wymiary kostki brukowej zwykle różnią się od nominalnych, jednak w zakresie dopuszczonym przez normę PN-EN 1338. Dlatego konieczne jest, w celu ustalenia dokładnego zapotrzebowania, ułożenie kilku jej rzędów.

4

SPOINY NAWIERZCHNI WYKONANEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ

4.1. Kostka brukowa zwykle produkowana jest z odstępnikami pionowymi zapewniającymi minimalną odległość (spoiny) pomiędzy poszczególnymi kamieniami ułożonej nawierzchni.
4.2. Ze względu na dopuszczalne odchyłki wymiarowe kostki brukowej, należy dokonać korekty położenia niektórych fragmentów nawierzchni kostki brukowej.

5

USZKODZENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH

5.1. Kostka brukowa, płyty, płyty ażurowe, elementy odwadnia jące, krawężniki ułożone ze zbyt małą fugą lub na podbudowie o niedostatecznej nośności narażone są na uszkodzenia krawędzi już w trakcie zagęszczania. Uszkodzeniom tym nie zapobiegnie użycie nawet najwyższej klasy betonu do produkcji elementów.
5.2. Szczególnie narażone na tego rodzaju uszkodzenia są elementy bez pionowych odstępników np. MEBA, elementy odwadniające.
5.3. W celu uniknięcia powyższych uszkodzeń należy wykonywać podbudowę zgodnie z projektem technicznym i zachowywać zale cane szerokości spoin.
5.4. Uszkodzenia wyrobów powstałe na skutek powyższych błędów wykonawczych nie mogą być podstawą reklamacji jakości dostar czonych wyrobów.

6

TEKSTURA

6.1. Tekstura powierzchni licowych zależy przede wszystkim od uziarnienia kruszywa zastosowanego do wierzchniej warstwy elementów. Poszczególne partie produktów, szczególnie produkowane w dłuższym okresie, mogą wykazywać nieznaczne zmiany tekstury.
6.2. Kostka brukowa młoteczkowana zwykle posiada różnorodną strukturę tekstury będącą wynikiem procesu młoteczkowania, co zatem nie jest wadą wyrobu.

7

WYKWITY WAPIENNE

7.1. Na powierzchni kostki brukowej mogą sporadycznie występować naloty zwane wykwitami wapiennymi.
7.2. Wykwity wapienne są produktami hydratacji cementu i przy określonych warunkach atmosferycznych mogą ujawniać się w postaci białych nalotów na powierzchni elementów.
7.3. Wykwity wapienne nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobów. Ustępują przez spłukiwanie wodą deszczową oraz w czasie normalnego użytkowania kostki brukowej najdalej w okresie do dwóch lat od daty wbudowania.
7.4. Wykwity wapienne nie stanowią podstawy reklamacji jakości kostki brukowej.

8

ODCHYLENIA ODCIENI KOLORÓW

8.1. Wyroby tego samego koloru (również szare) mogą posiadać niekontrastowe odchylenia koloru spowodowane przez różny wiek wyrobów, niejednorodność składników betonu, bądź uwarunkowania technologiczne.
8.2. Różnice te nie mają żadnego znaczenia dla wartości użytkowej wyrobów, ponieważ zwykle znikają w czasie użytkowania wyrobów.
8.3. W celu zminimalizowania efektu odcieni, zaleca się układanie nawierzchni jednocześnie z kilku pakietów.

9

OPAKOWANIA ZWROTNE

9.1. Wyroby mogą być dostarczone łącznie z opakowaniami zwrotnymi (paletami).
9.2. Opakowania zwrotne są fakturowane łącznie z wyrobami.
9.3. Po zwrocie nieuszkodzonych palet, zostaną one odkupione przez sprzedawcę.